www.everythinghaitiantube.com - Haitian Youtube Channels, Haitian YouTube Creators

Add Your YouTube Channel To The Directory


English Version below


Kreyol


Ajoute chanèl YouTube ou a nan anyé a gratis

ÒF SPESYAL:

Choice plan an 75% OFF Jodi a + 1 an gratis
Deluxe Plan an 75% OFF Jodi a + 1 an gratis


Ajoute chanèl YouTube ou a


Ajoute chanèl ou a gratis. Upgrade ninpot le ou vle.

Nou rann li fasil pou konekte ak nouvo itilizatè yo epi grandi Chèn Youtube ou a.
Everything Haitian Tube ofri ou plizye solisyon gratis ak peye pou grandi Chèn YouTube ou a.
Ajoute chanèl YouTube ou a epi jere paj ou a gratis oswa peye piblisite pouw chanel ou a ka gen plis vizibilite.

Genyen 3 Plan pou YouTube Channel ou a


FREE PLAN (Plan Gratis la)
(Pou YouTube Channel Ayisyen selman)

Fè wèw
Plan gratis la Ede plis moun konnen chanel YouTube ou a.
Plan gratis la se pou 1 chanel you tube.
Lè w gen yon prezans fò sou Everything Haitian Tube sa ede w rive jwenn plis telespektatè pou chanèl ou.
Avèk Plan gratis la, chanèl YouTube ayisyen ou an ap reté nan lis anyè Everything Haitian Tube pou plizye ané.

Choice PLAN (Plan Choice la)
(Pou 1 YouTube Channel Ayisyen selman)

Paret plis. Atire plis telespektatè ak aboné.
Plan Choice la se pou 1 chanel you tube.
Plan an ap ede plis moun konnen e gade chanel ou a, pou chanel ou a ka grandi pi vit.
Avèk Plan Choice la, Chanèl YouTube ayisyen ou a ap nan tet rezilta yo pou plis moun ka konnen e gade. Chanèl YouTube ayisyen an ap resevwa plas kle nan kategori/sous-kategori epi li pral parèt anvan chanel ki nan plan gratis yo. Ak Plan Choice la ou ka ajoute video pou ankouraje plis moun gade chanel ou a. Avèk Plan Choice la, chanèl YouTube ayisyen ou an ap reté nan lis anyè Everything Haitian Tube pou yon (1) ané.

DELUXE PLAN (Plan Deluxe)
(Pou 3 YouTube Channel Ayisyen selman)

Ajoute 3 chanel. Atire plis telespektatè ak aboné.
Plan Deluxe la se pou 3 chanel you tube.
Plan an ap ede plis moun konnen e gade twa (3) chanel ou, pou chanel ou yo ka grandi pi vit.
Avèk Plan Deluxe la, 3 Chanèl YouTube ayisyen ou a ap nan tet rezilta yo pou plis moun ka konnen e gade. 3 Chanèl YouTube ayisyen ou yo ap resevwa plas kle nan kategori/sous-kategori epi li pral parèt anvan chanel ki nan plan gratis yo. Ak Plan Deluxe la ou ka ajoute video avek foto pou ankouraje plis moun gade chanel ou yo. Avèk Plan Deluxe la, chanèl YouTube ayisyen ou yo ap reté nan lis anyè Everything Haitian Tube pou yon (1) ané.

Note: Tout pòtay peman nou yo an sekirite pa SSL (Secure Socket Layer). Nou aksepte plizyè mòd peman tankou kat kredi, kat debi, kat ATM atravè STRIPE ak PAYPAL.

Klike sou kesyon yo pou w wè repons yo1- Klike sou "Login button" - epi klike sou "Don't have an account? "Sign up" la

2- First Name = Ekri prenon ou
Last Name = Ekri non fanmi ou
Email = Ekri email ou
Password = Ekri yon passcode
Confirm Password = Ekri passcode la anko
klike "terms and conditions bwat la"
Klike sou "sign up" bouton an


Now log in - Kounyea login
klike sou bouton "login" la

Email = antre email ou a

Password = antre passcode ou a.

Klike sou "Login Now"
1- Klike sou bouton "login"

2- Klike sou "Select Plan" pou ou chwazi plan ou vle a

3-Chwazi free plan an gratis epi klike continue | (Si ou chwazi Choice oswa Deluxe plan an - klike sou pay stripe oswa pay paypal pou ou peye - apre ou finn peye wap retounen nan dashboard la anko.) - (Cheke koman pou ou peye pi ba a)

4- Klike sou bouton menu an

5- Klike sou "Add Listing

6- Enter the Title = Mete non YouTube Channel ou a

7- Category = chwazi Category chanel ou a( klike la a pou ou gade kategori ki genyen yo) - Kounyea chwazi Subcategory

8- Choice (Klike la si ou chwazi Choice oswa Deluxe plan )

9-Description = mete YouTube channel link ou epi ekri deskripsyon chanel ou a

10- Address = selman ekri mo sa a "worldwide" | Location = chwazi "worldwide"

11- Google Map Embed Code = kite plas sa a vid

12- Amenities (si ou gen Deluxe plan selman) = ajoute plis detay de chanel ou a.

13- Business Hours = ekri le ou travay, oswa biznis ou ouvri

14- Media Choice image = Ajoute foto ou vle mete a (foto sa ap Piblik)
si ou paka jwenn gwose foto pou ou mete ou met mete foto Drapo Ayisyen ki pi ba paj sa, wap ka chanjel apre.

15- Gallery Images (si ou gen choice ak Deluxe plan selman) = Ajoute lot foto

16- Video embed code (si ou gen Choice oswa Deluxe plan selman) = Ajoute code you tube video ou vle mete a

17- Klike sou "I agree to terms and condition" - Klike "save Listing"

NOTE: ranpli tout kesyon yo- si ou pa byen reponn yonn, wap oblije re mete tout enfomasyon yo anko.

Bravo!!! - ou fini ajoute chanel ou a. Chanel ou a ap vizib sou sit la anvan 72 e de tan
1-Login

2- Klike sou "Upgrade Plan"

3- Chwazi yon plan (Choice oswa Deluxe) - Klike "continue".

4- Klike Pay Stripe oswa Pay Paypal pou ou peye, apre ou finn peye wap retounen nan dashboard la anko. (Cheke koman pou ou peye pi ba a)

5-Bravo!!! - ou fini! ou chanje plan ou a

Note: Tout pòtay peman nou yo an sekirite pa SSL (Secure Socket Layer). Nou aksepte plizyè mòd peman tankou kat kredi, kat debi, kat ATM atravè paypal ak STRIPE.
1- Pou ou peye - klike "paypal pay" oswa "stripe pay"

- Pou Paypal: li ap ouvri sit paypal la pou ou ka login epi peye avek bank ki nan kont paypal ou.

- Pou Stripe: lap ouvri sou paj stripe la, wap antre email ou, nimewo kat ou, dat ekspirasyon, 3ou 4 digit kod la, peyi ou rete, kod peyi a, apre sa wap peze"pay" - Apre ou finn peye wap retounen nan dashboard la anko.


Note: Tout pòtay peman nou yo an sekirite pa SSL (Secure Socket Layer). Nou aksepte plizyè mòd peman tankou kat kredi, kat debi atravè PAYPAL AK STRIPE.


Klike pou Pri yo

Klike pou anrejistre
English


Add Your You Tube Channel Free

Special Offer:

Choice Plan 75% OFF Today
Deluxe Plan 75% OFF Today


Add Your YouTube channel


Add your channel in the directory for free. Upgrade whenever.

We make it easy to connect with new users and grow your channel.
Everything Haitian Tube provides free and paid advertising solutions for your YouTube Channel.
Add your YouTube channel and manage your page for free or upgrade to stand out from the competition.

3 YouTube Channel Plans


FREE PLAN
(For Haitian YouTube Channels ONLY)

Be seen.
Free Plan is for 1 you tube channel.

The Free Plan Helps people get to know you and your Haitian YouTube channel.
Having a strong presence on Everything Haitian Tube helps you reach more viewers for your channel.
With the Free Plan your channel is listed on Everything Haitian Tube directory for many years.

Choice PLAN
(For Haitian YouTube Channels ONLY)

Be Choice. Attract more viewers and subscribers.
Choice Plan is for 1 you tube channel.

The Choice Plan helps you get notice and grow your Haitian YouTube channel.
Your Haitian YouTube channel will be Choice and get noticed. Your Haitian YouTube channel will receive key placement on category/subcategory and will appear on top of free listings and be seen.
With the Choice Plan you can add video to your listing to enhance your channels and attract more viewers. With Choice Plan your channel is Choice on Everything Haitian Tube directory for 1 year.

DELUXE PLAN
(For Haitian YouTube Channels ONLY)

Attract more viewers and subscribers for 3 channels.
Deluxe Plan is for 3 you tube channels.

The Deluxe Plan helps you get notice and grow 3 of your Haitian YouTube channels.
3 Haitian YouTube channels will be Choice and get noticed. Your Haitian YouTube channels will receive key placement on category/subcategory and will appear on top of free listings and be seen.
With the Deluxe Plan you can add video and photos to your listing to enhance your channels and attract more viewers. With Deluxe Plan 3 channels are Choice on Everything Haitian Tube directory for 1 year.Note: All our payment gateways are secured by SSL (Secure Socket Layer). We accept multiple modes of payment such as credit cards, Debit Cards, ATM cards through STRIPE

Click on the questions to view the answers1- Click the "Login button" then Click on "Don't have an account? "Sign up"


2- Enter first name - last name - your email - enter a passcode - confirm Password - check terms and conditions - Click sign up


Now log in
click on "login"

Email = Enter your email

Password = Enter your passcode

Click "Login Now"
1- Click on log in to login

2- Click on "Select Plan" to choose your plan

3-Choose your free plan and click continue | (If you chose a paid plan- Just click pay stripe or pay paypal to make your payment- After payment you will be redirected to your account dashboard) - (Check how to make a payment below)

4- Click on the menu

5- Click "Add Listing

6- Enter the Title = Your YouTube Channel name

7- Category = Select Category ( Click here to view the categories) - Now Select Subcategory

8- Choice (Click if you have Choice or Deluxe plan only)

9-Description = add your YouTube channel link and description

10- Address = just write "worldwide" | Location = select worldwide

11- Google Map Embed Code = Add it if you have it or just leave blank

12- Amenities (if you have Deluxe plan only) = add Amenities

13- Business Hours = Add your business hours

14- Media Choice image = Add an image (This photo is Public)
If you have problem finding the right image/picture size just use the haitian flag picture below, you can change it later.

15- Gallery Images (if you have Choice or Deluxe plan only) = Add images

16- Video embed code (if you have Choice or Deluxe plan only) = Add your video embed code


17- Click i agree to terms and condition - Click save Listing


NOTE: Fill out all required question-If you miss one question-you will have to re-enter all information.

Congratulations!!! - You are all done! Your listing will show within 72 hours
1-Login (Check how to make a payment below)
1-Login

2- Click "Upgrade Plan"

3- Choose a new plan (Choice or Deluxe) - Click "continue".

4- Click Pay with Stripe or pay with paypal and make your payment, After payment you will be redirected to your account dashboard (Check how to make a payment below)

5-Congratulations!!! - You are all done! You just upgraded your plan

Note: All our payment gateways are secured by SSL (Secure Socket Layer). We accept multiple modes of payment such as credit cards, Debit Cards, ATM cards through STRIPE.
1- To make your payment - Click "stripe pay" or "paypal pay"

- For Paypal: you will be directed to the paypal website to login and complete your payment.

- For Stripe: you will be directed to the stripe page to enter your email, card number, expiration date, 3 or 4 digit code, name on card. country or region, zip code, then click pay - After your payment is processed you will be redirected back to your account dashboard.


Note: All our payment gateways are secured by SSL (Secure Socket Layer). We accept multiple modes of payment such as credit cards, Debit Cards through STRIPE and PAYPAL.Click For Prices

Click to RegisterYou can use the picture below if you can't find the right size picture to upload-You can change it later.

Ou ka itilize foto drapo anba a si ou paka jwenn egzak foto pou mete a-ou ka chanjel apre.